Akarshan Yantra use for Stri Akarshan / Purush Akarshan as per Padmavati Bhairav Kalp 

Raj Akarshan / Sarva Jan Vashikaran Yantra etc.. as per Yantra Chintamani & Kam Ratna

Dhan Akarshan as per Mantra Maharnav & Mantra Mahodadhi 

All yantras are Siddh Yantra Prepared on Auspicious Day by 

Mantram Hawanam Tarapanm Marjanm & Bhram Bhojanam

 

www.jnath.com

Designed by Nilagems